Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Klub Jeździecki Statut
STATUT

KLUBU JE¬DZIECKIEGO „PAŃSTWO JAROCIN”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Państwo Jarocin” zwany w dalszej części Statutu "Klubem" działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach; ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o Kulturze fizycznej oraz niniejszego Statutu.

2. Klub spełnia wymogi określone w art.20 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) niezbędne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 2

Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 3 Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Klubu jest wieś Jarocin k. Niska – Jarocin 150

§ 5

1. Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty.

2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników etatowych.

§ 7

Klub może używać pieczęci, może posiadać godło, flagę, barwy, odznaki i znaczki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

1. Celem Klubu jest:

a) rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

b. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

c. angażowanie osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku i stopnia sprawności fizycznej.

2. Działalność Klubu na cele pożytku publicznego wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

a. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (91.33.Z),

b. pozostałą działalność związaną ze sportem (92.62.Z),

c. pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (92.72.Z),

3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody związane z charakterem Klubu realizującego cele pożytku publicznego będą przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. popularyzację walorów rekreacyjnych i sportowych jeździectwa

2. pielęgnowanie i popularyzację tradycji jeździeckich,

3. organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

4. organizację obozów, kolonii i biwaków dla osób z różnych grup wiekowych

5. propagowanie postaw społecznych mających na celu integrację środowisk osób pełno-i-niepełnosprawnych, uczestnictwo w imprezach parasportowych oraz ich organizowanie.

6. promocję hipoterapii jako metody leczenia oraz pomoc w jej udostępnianiu osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem chorych, którzy ze względu na stan majątkowy nie mogą sobie pozwolić na ten rodzaj rehabilitacji.

7. kształcenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hipoterapii.

8. współpracę z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni w kraju, w tym z Polskim Związkiem Jeździeckim.

9. podnoszenie poziomu wyszkolenia członków oraz ich sprawności w zakresie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych wśród młodzieży szkolnej.

10. ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska oraz propagowanie proekologicznych postaw

11. tworzenie i udostępnianie członkom Klubu bazy rekreacyjno-sportowej. Warunki i zasady korzystania z w/w bazy określi odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

. młodzież szkolna do 18 roku życia za zgodą swych prawnych opiekunów, bez możliwości czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoby prawne działają w Klubie przez swojego przedstawiciela.

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

l. czynnego i biernego prawa wyborczego

2. Wysuwać opinie, postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

3. Brać czynny udział w zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Klub wg zasad i form ustalonych przez Zarząd.

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu.

5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków.

§15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1. aktywnego realizowania celów statutowych Klubu.

2. Godnego reprezentowanie barw Klubu oraz dbania o jego dobre imię.

3. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał i postanowień władz klubu.

4. Opłacania składek członkowskich.

5. Przestrzegania ogólnych zasad prawnych i moralnych obowiązujących w kraju oraz dobrych tradycji kultywowanych w środowisku jeździeckim.

§16

1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiadają inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 13, ust. 1

§ 17

1. Za szczególne zasługi poniesione dla Klubu, każdy członek może być wyróżniony przez władze Klubu:

a. podziękowaniem na piśmie,

b. dyplomem uznania,

c. nagrodą rzeczową lub pieniężną zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

d. honorową odznaką Klubu z jednoczesnym nadaniem godności honorowego członka Klubu,

e. przedstawieniem do wyróżnienia przez władze państwowe, samorządowe oraz związków i organizacji sportowych.

2. Za zasługi dla Klubu Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu może przyznać honorowe członkostwo w Klubie.

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 15, ust. 4

§ 18

1. Za popełnienie czynu niegodnego członka Klubu, nie przestrzeganie postanowień statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz Klubu, mogą być nałożone przez Zarząd Klubu następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członkowskich,

d) wykluczenie.

2. O każdej karze zainteresowany otrzymuje zawiadomienie na piśmie.

3. Od uchwały o ukaraniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od doręczenia.

§ 19

Członkostwo w Klubie ustaje na wskutek

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 1 rok.

3. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu

4. śmierci członka Klubu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 20

1. W przypadku określonym w § 19, ust. 2 i 3 orzeka Zarząd Klubu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków /kworum/. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. Walne Zebranie Członków

§ 24

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym,

b. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

c. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

d. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych

e. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu

f. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz klubu

g. nadawanie honorowego członkostwa

h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 27

Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 29

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 30

1. Zarząd Klubu składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu spośród członków zwyczajnych Klubu.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 31

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Uchwalanie planów działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej oraz regulaminów Klubu.

4. Przyjmowanie, zawieszanie, wykluczanie i skreślanie członków Klubu.

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i obowiązującymi przepisami.

6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

Komisja rewizyjna

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, b) nie byli skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 33

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej działalności sportowej i finansowej Klubu, co najmniej raz w roku,

2. wydawanie Zarządowi Klubu zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień z określeniem terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

4. występowanie do Zarządu Klubu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Klubu, względnie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem Klubu działań Zarządu lub jego członków zagrażających interesowi Klubu.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze klubu

§ 34

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Majątek Klubu powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, zapisów i spadków,

c) dotacji na realizację zadań w szczególności z zakresu kultury fizycznej,

d) dochody z majątku Klubu,

e) ofiarności publicznej

f) inne.

3. Zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

d) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 35 Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych i finansowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Klubu tj. prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu

ROZDZIAŁ VI.

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 36

Zmiany postanowień statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. § 37

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.

3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 38

Klub rozpoczyna działalność z chwilą dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 26. 04. 2007 roku.

Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?