Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Pomoc społeczna
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 kwietnia 1990 r. do realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie uchwały Nr IX/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Jarocinie z dnia 15 marca 1990r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Jarocin i realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej określone ustawą o pomocy społecznej.

GOPS działa w oparciu o przepisy prawa zawarte w ustawach oraz statut, nadany uchwałą Rady Gminy w Jarocinie Nr XIII/ 102 /04 z dnia 28 czerwca 2004 r. który jest podstawowym aktem normatywnym regulującym działalność Ośrodka.

Do zadań GOPS należy w szczególności:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej.

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- załatwianie spraw i wydawanie decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

- pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagających pomocy osób drugich,

- uaktywnianie osób i rodzin w celu zaspokojenia potrzeb swoich i rodziny we własnym zakresie.

- kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia,

- realizowanie ustawy o pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność i gospodarkę finansową oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka. Kierownika zatrudnia, awansuje i zwalnia Wójt Gminy Jarocin. Kierownik z upoważnienia Wójta Gminy Jarocin wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych gminie, zadań własnych gminy i własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje przy pomocy pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kierownik ustala w regulaminie organizacyjnym.

Aktualnie OPS w Jarocinie zatrudnia 5 osób.

Kierownikiem ośrodka jest Pani Katarzyna Pawłowska.

Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Pomnik Rzeź Wołyńska
 Menu rozwijane2
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- Władze
- Komitet Honorowy
- Statut
- Dane
- Dokumenty
- Konto

Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?