Strona G³ówna - Galeria
O Gminie
Aktualno¶ci
Zaproszenie
Herb
Po³o¿enie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory rodowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
D±¿enia
Samorz±d
Gospodarka
So³ectwa
Warto zobaczyæ

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urz±d Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spó³dzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedzia³ek, ¦roda, Czwartek, Pi±tek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

GOKSTiR
Gminny O¶rodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie powsta³ na mocy uchwa³y Rady Gminy Nr XII\79\99 z dnia 28 pa¼dziernika 1999 roku. W sk³ad O¶rodka wchodzi:
 • GOKSTiR - www.kultura-jarocin.pl
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie - www.ceejarocin.pl
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jarocinie
 • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domostawie

  GOKSTiR ma swoj± siedzibê w Jarocinie. Swoj± dzia³alno¶ci± obejmuje dzieci, doros³ych i seniorów. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechnianie kultury. Prowadzi dzia³alno¶æ kulturaln±, rozrywkow± i czytelnicz±. Do zadañ jednostki nale¿y tak¿e promocja Gminy Jarocin. GOKSTiR jest wspó³organizatorem imprezy pn. „Spotkania Rodzinne w Pañstwie Jarocin” i Ogólnopolskich Biegów Zwyciêstwa nad Bolszewikami „Goñ bolszewika, goñ” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozio³a i Sebastiana Ma³ka”.

  GMINNY O¦RODEK KULTURY SPORTU TURYSTYKI i REKREACJI W JAROCINIE

  Od stycznia 2012 r. GOKSTiR ma now± siedzibê. Mie¶ci siê ona w wyremontowanym budynku starej szko³y podstawowej.

  ADRES:

  Gminny O¶rodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
  37-405 Jarocin 114
  tel. (15) 871 31 47

  GODZINY OTWARCIA: od wtorku do soboty 11.00 – 19.00
  niedziela, poniedzia³ek - nieczynne

  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROCINIE

  ADRES:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Jarocinie
  37-405 Jarocin
  tel. (15) 871 31 01 GODZINY OTWARCIA
  od poniedzia³ku do pi±tku 11.00 - 19.00

  FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMOSTAWIE

  ADRES:

  Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domostawie
  Domostawa
  37-405 Jarocin

  GODZINY OTWARCIA

  poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi±tek 9.30 - 17.00

 • Pañstwo Jarocin
  Idea

  Menu rozwijane2
  Stowarzyszenie Przyjaci Pastwa Jarocin

  - Historia
  - Wadze
  - Statut
  - Dane
  - Kontakt


  Dzia³alno¶æ

  Menu rozwijane2
  Menu rozwijane2
  Biegi Zwycistwa nad bolszewikami

  IDEA
  - 2005
  - 2006
  - 2007
  - 2008
  - 2009
  - 2010
  - 2011
  - 2012


  Menu rozwijane2
  Klub Jedziecki Pastwa Jarocin

  - Aktualnoci
  - Wadze
  - Statut
  - Dane
  - Kontakt


  Pismo - Pañstwo Jarocin
  Kultura i Sport
  Inne
  Galeria
  Logowanie
  Nazwa Uytkownika

  Haso

  Zapamitaj mnie  Rejestracja
  Zapomniane haso?