Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Żyjmy zdrowo na sportowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 14 maja 2018 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz.450 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
podpora dnia May 16 2018 13:16:36 · Drukuj
Kolejna edycja konkursu ZŁOTA WIEWIÓRKA 2018
Wójt Gminy Jarocin zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Złota wiewiórka”.
Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Wniosek do konkursu „Złota wiewiórka” należy złożyć w terminie do 16 lipca 2018 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty - możemy pobrać go TU

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn."Złota wiewiórka” - do pobrania

podpora dnia May 16 2018 12:41:44 · Drukuj
Zmiany w przepisach o sprzedaży alkoholu
Informacja z dnia: 2018-05-15 w sprawie zmian w sprzedaży alkoholu 10 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018. W związku z tym Rada Gminy ma obowiązek podjęcia w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, nowych uchwał określających: 1. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy odrębnie dla: • zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/, 2. zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
podpora dnia May 15 2018 13:13:56 · Czytaj wicej · 156 Czyta · Drukuj
Konkurs Ortograficzny - Sówka mądra główka
Konkurs Ortograficzny „Sówka mądra główka” - XX edycja zmagań z ortografią

Uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy Jarocin brali udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Sówka mądra główka”. Eliminacje na szczeblu gminnym odbyły się 12 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie. Zwycięzcy reprezentowali Gminę Jarocin na szczeblu powiatowym konkursu, który odbył się 21 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku.

Wśród klas II dwóch uczniów zajęło trzecie miejsce – Krzysztof Siembida uczeń Szkoły Podstawowej w Jarocinie oraz Magdalena Szabat uczennica Szkoły Podstawowej w Golcach.

Miejsce trzecie wśród uczniów klas III zajął Paweł Małek uczeń Szkoły Podstawowej w Jarocinie.
Uczniom i nauczycielom gratulujemy!

podpora dnia May 07 2018 14:18:06 · Czytaj wicej · 163 Czyta · Drukuj
Ranking finansowy samorządów
Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego.
Autorami rankingu są: dr Krzysztof Jakóbik (Katedra Gospodarki Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), mgr Janusz Kot – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, dr Katarzyna Owsiak (Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),dr Katarzyna Peter-Bombik (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Sołtyk (Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Krzysztof Surówka – kierownik Katedry Finansów Samorządowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr Mateusz Winiarz – zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.
Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku, została przeprowadzona w oparciu o mające zasadnicze znaczenie wskaźniki:

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.

Gmina Jarocin zajęła w rankingu spośród 1559 gmin wiejskich w Polsce 176 miejsce. W województwie podkarpackim wyższe lokaty zdobyły tylko 4 gminy: Solina, Majdan Królewski, Medyka i Rokietnica.

Poniżej cała treść rankingu z jego pełnymi wynikami:

podpora dnia May 06 2018 10:14:57 · Drukuj
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze
Na Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszone zostały nabory na wolne stanowiska urzędnicze:

1. Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i opłat w Referacie Finansowym

2. Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

podpora dnia April 17 2018 14:13:21 · Drukuj
Komunikat
podpora dnia April 17 2018 10:00:59 · Drukuj
Obwiesczenie RDOŚ
podpora dnia April 13 2018 08:40:19 · Drukuj
Harmonogram spotkań informacyjnych
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanego naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 26 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego: 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.2 Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej – limit środków 50 000,00 zł; W związku z planowanym naborem wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w spotkaniach informacyjnych. Harmonogram spotkań informacyjnych zamieszczony został poniżej.
Treść ogłoszeń o naborze wniosków, jak również wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem – www.lgdnisko.pl. Ponadto informujemy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.
W Gminie Jarocin w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w dniu 24.04.2018 r. o godz. 11:00

podpora dnia April 11 2018 12:45:43 · Drukuj
Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Budowa Pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVII. 187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

Uzasadnienie:
1. W dniu 29 marca 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Budowa Pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 3 kwietnia 2018 r., oferta ta została opublikowana na okres 7 dni tj. do dnia 10 kwietnia 2018 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do złożonej oferty.
3. W ustalonym terminie tj. do dnia 10 kwietnia 2018 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak
podpora dnia April 11 2018 08:55:11 · Drukuj
Sekretarz Gminy Jarocin
Od 1 kwietnia 2018 r. funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Agata Pałka zastępując na tym stanowisku Panią Janinę Reichert, która przeszła na emeryturę. Pani Pałka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Od lutego 2002 r. pracowała w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie na stanowisku inspektora, następnie od marca 2005 r. pełniła obowiązki kierownika, aby od 2009 r. objąć funkcję kierownika. Pani Agata Pałka posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska Sekretarza Gminy - wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie Finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, a także studia wyższe magisterskie w specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.
podpora dnia April 10 2018 09:25:15 · Drukuj
Strona 4 z 61 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?