Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

PORADY PSYCHOLOGICZNE
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wsparcie w postaci interwencji kryzysowej oraz poradnictwa psychologicznego można uzyskać pod numerem telefonu:

Wsparcie psychologiczne numery telefonów:
796 082 875
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00, tel. 15 841 27 73

Całodobowo: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, tel. 607 302 198.

Porad udziela także Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.
Lista psychoterapeutów oraz dni i godz., kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie psychoterapia-podkarpackie.pl oraz poniżej:

Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00

Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00

Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00

Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00
agatapalka dnia March 17 2020 08:45:48 · 0 Komentarzy · 191 Czyta · Drukuj
KORONAWIRUS - INFOLINIA
Gmina Jarocin uruchomiła infolinię 690 801 622, gdzie osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej itp., mogą też uzyskać informacje o numerach telefonu, pod którymi są udzielane porady psychologiczne

agatapalka dnia March 17 2020 08:38:46 · 0 Komentarzy · 212 Czyta · Drukuj
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt w tych instytucjach. Zapraszamy wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i terminowych. W pozostałych przypadkach zalecamy załatwianie sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej: jarocin@kki.pl, telefonicznie 15 8713141 lub przez skrzynkę e-PUAP. Więcej numerów telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl zakładka Urząd Gminy.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: poczta elektroniczna opsjarocin@wp.pl tel. 15 8713145.

Zalecam odwiedzanie placówek samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy.

Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi i stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

agatapalka dnia March 16 2020 10:01:16 · 0 Komentarzy · 202 Czyta · Drukuj
Komunikat koronowirus
podpora dnia March 12 2020 08:47:01 · Drukuj
Zawieszenie zajęć w szkołach
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole, wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Jarocin i inne podmioty, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolu i szkołach podstawowych w dniach 12 i 13 marca 2020 r. będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze.
Od poniedziałku, tj. 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkół.
agatapalka dnia March 12 2020 08:02:30 · Drukuj
Zmiana wysokości stawek za odpady komunalne
Wójt Gminy Jarocin zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętymi przez Radę Gminy Jarocin w dniu 7 lutego 2020 r. uchwałą Nr XIV.110.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.
Wysokość stawek obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:
- 12,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (m.in. liście, skoszona trawa, resztki roślinne, odpadki kuchenne pochodzenia organicznego),
- 15,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika).
W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jarocin określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.
W związku z wejściem obowiązkowej segregacji odpadów oraz możliwości obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do uchwały Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na NOWY NUMER KONTA
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Nowy wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 6, u Sołtysów oraz na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl zakładka gospodarowanie odpadami. Deklaracje należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Jarocin pokój nr 6 lub u Sołtysa.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak
agatapalka dnia March 12 2020 07:51:14 · 0 Komentarzy · 159 Czyta · Drukuj
100 Lat Pani Weroniki Nalepa ze Zdziar
Weronika Nalepa mieszkanka wsi Zdziary w gminie Jarocin 03 marca 2020 r. świętowała swoje 100-tne urodziny. Urodziła się w Studzieńcu. Jej rodzicami byli Wawrzyniec i Franciszka zd. Jachim. Miała 7-cioro rodzeństwa: czterech braci i trzy siostry. Siostra Józefa młodsza o 3 lata zamieszkuje w Stalowej Woli, a brat Antoni zmarł w wieku 96 lat. W 1945 r. wyszła za mąż za Franciszek Nalepa i zamieszkała w Zdziarach. Małżonkowie mieli dwie córki i trzech synów. Doczekała się 10 wnuków i 6 prawnuków. Mąż Pani Weroniki zmarł w 1995 r. w wieku 83 lat. Jubilatka do dziś jest sprawna fizycznie. Interesuje się polityką i ogląda telewizję. Z okazji urodzin jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Przewodnicząca Rady Gminy Aniela Olszówka, Przewodnicząca Kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, Starosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, członek zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Kierownik KRUS Nisko Paweł Tofil, sołtys wsi Zdziary Mazur Lucyna.
podpora dnia March 06 2020 12:00:16 · Czytaj wicej · 260 Czyta · Drukuj
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 04 marca 2020 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 16 kwietnia 2020 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty, w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

podpora dnia March 06 2020 11:57:03 · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz 688 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 7 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

podpora dnia March 04 2020 18:02:08 · Drukuj
Rozstrzygnięcie z naboru wniosków
Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 08.01.2020 r. do 10.02.2020 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla Gminy Jarocin na 2020 r.
podpora dnia February 21 2020 10:30:40 · Drukuj
Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
Powiat Niżański wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Nisku organizuje szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem szkolenia będzie: „Produkcja żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich a nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Celem szkolenia będzie przybliżenie zasad bezpiecznej produkcji żywności w celu zapobiegania występowaniu zatruć pokarmowych, będących następstwem nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania potraw oraz przedstawienie możliwości nadzoru nad działającymi Kołami Gospodyń Wiejskich przez organy urzędowej kontroli żywności. Szkolenie odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. o godz. 12.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Osobą do kontaktu ze strony Starostwa Powiatowego w Nisku jest Danuta Cieślak – Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, tel. 15 841 27 00 w. 221 Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w szkoleniu, nie więcej niż 2-3 osoby z Koła, na załączonym poniżej Formularzu zgłoszeniowym.

agatapalka dnia February 21 2020 09:24:33 · Drukuj
Strona 3 z 73 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?