Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na lata 2014 do 2016.

Do pobrania:
Ogłoszenie
OFERTA

podpora dnia February 02 2016 13:31:51 · Drukuj
Związek Strzelecki Strzelec
podpora dnia January 22 2016 10:38:35 · Drukuj
Dotacje na realizację inicjatyw społecznych
Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł.

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na stronie internetowej www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl lub lgdnisko.pl
Szczegółowych informacji udziela Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"
ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko
tel. 15 841 13 31
Koordynator projektu: Damian Zakrzewski tel. 790 688 622
stanko dnia January 18 2016 10:22:06 · Drukuj
Informacja dla przedsiębiorców
Wójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2016r. upływa termin do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. Nr. 5,
2. Dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ww. terminie dopuszcza się wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok 2016). Przedmiotowej wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w Jarocinie: BS Tarnobrzeg Nr 77 9434 1025 2006 1691 5102 0001. Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia w 2016r. przypada w niedzielę (tj. dzień wolny od pracy), ww. czynności należy dokonać z wyprzedzeniem.
Druk oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych:
podpora dnia January 13 2016 12:16:42 · Czytaj więcej · 66 Czytań · Drukuj
Nabór wniosków GPPiRPA
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2016 r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr XI.68.2015, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr. XI.69.2015, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2016 r.
Wybrane zadania planowane i związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych do realizacji programach (treść programów przyjętych przez Radę Gminy w Jarocinie do pobrania), należy składać na załączonym formularzu wniosku. Prosi się o komputerowe wypełnienie formularza wniosku. Formularz wniosku do pobrania. Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego).
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie.
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. każdy złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.
Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:
1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
3. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach GPPiRPA.
4. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
O zatwierdzeniu wniosku do realizacji oraz wysokości środków przyznanych na jego realizację, wnioskodawca zostanie powiadomiony niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy Jarocin, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

Załącznik:
1. Formularz_na_2016.doc
2. Uchwała_GPPiRPA_na_2016.doc
3. Uchwała_GPPN_na_2016.doc
podpora dnia January 07 2016 22:16:39 · Drukuj
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2015
We wtorek, 29 grudnia w budynku GOKSTiR odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Jarocin. Zgodnie ze zwyczajem było to spotkanie wyjątkowe, gdyż w programie przewidziano czas na modlitwę, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiewanie kolęd. Zgromadzeni przedstawiciele lokalnego samorządu oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu dziecięco młodzieżowej grupy wokalnej pod kierownictwem pani Katarzyny Pliszki.
podpora dnia December 31 2015 11:44:04 · Czytaj więcej · 212 Czytań · Drukuj
Miejsce Obsługi Rowerzysty
W Jarocinie nad zalewem powstało Miejsce Obsługi Rowerzysty (MOR). Inwestycja powstała w ranach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, który jest poprowadzony przez pięć województw Polski wschodniej a łączna długość wynosi niemalże 2 tys. km, z czego 410 km przebiega przez Podkarpacie.

Przez Jarocin przebiega łącznik nr 301, będący najdłuższym ze wszystkich tras łącznikowych szlaku Green Velo, prowadzący przez Roztocze ze Zwierzyńca, przez Biłgoraj do Niska.
Szlak Green Velo jest wyjątkowy w skali kraju, a pod względem atrakcyjności będzie mógł rywalizować z wieloma długodystansowymi trasami w Europie.
Przebieg trasy przez tereny Gminy Jarocin podnosi atrakcyjność turystyczną tych terenów, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających nasze piękne okolice.

podpora dnia December 31 2015 11:40:43 · Czytaj więcej · 124 Czytań · Drukuj
Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowy harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami przedstawia się następująco:
1) stały punkt w Nisku, z filią w Krzeszowie - prowadzony przez Fundację „Masz Prawo” w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg
Nisko – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10
Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 12.30
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 15.30
Środa: od godz. 8.00 do godz. 12.30
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 15.30

filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku – sala narad – Urzędu Gminy w Krzeszowie, ul. Rynek 2
Piątek: od godz. 8.00 do godz. 12.30

2) stały punkt w Jeżowem, z filią w Rudniku nad Sanem – nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez radców prawnych

Jeżowe – lokal na parterze budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00
Środa: od godz. 11.30 do godz. 15.30
Piątek: od godz. 8.00 do godz. 12.00

filia w Rudniku nad Sanem – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19
Poniedziałek: od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 12.00

3) stały punkt w Ulanowie, z filią w Harasiukach i Jarocinie - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów

Ulanów - lokal na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5
Poniedziałek: od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00
Środa: od godz. 11.30 do godz. 15.30

filia w Harasiukach - lokal na parterze budynku Zespołu Szkół w Harasiukach, Harasiuki 106
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 12.00

filia w Jarocinie - lokal na parterze budynku Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie, Jarocin 114
Piątek: od godz. 11.00 do godz. 15.00

podpora dnia December 31 2015 11:20:18 · Czytaj więcej · 95 Czytań · Drukuj
Życzenia Bożonarodzeniowe 2015
podpora dnia December 22 2015 14:02:42 · Drukuj
INFORMACJA
INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 24.12.2015 r. (Wigilia świąt Bożego Narodzenia) Urząd Gminy w Jarocinie będzie nieczynny.

Jarocin dnia 17.12.2015 r.

podpora dnia December 18 2015 11:35:41 · Drukuj
Spotkanie Wigilijne w Majdanie - 2015
podpora dnia December 15 2015 12:22:15 · Drukuj
Strona 1 z 42 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?