Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Ranking Zrównoważonego Rozwoju
W dniu 4 listopada br., w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce na podstawie danych statystycznych za rok 2016. Ranking opracowywany jest pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W opinii twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich oraz obszarów miejsko-wiejskich znaczący wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. Ranking uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Wszystkie gminy w Polsce pogrupowano w poszczególne kategorie: miasta, miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Gmina Jarocin zajęła 386 miejsce na 1559 wszystkich w kategorii gmin wiejskich. W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku (741 miejsce) nastąpił zdecydowany awans gminy w górę. Za Jarocinem znalazły się: Krzeszów nad Sanem (miejsce 580); Pysznica (m. 705), Jeżowe (m. 729), Zaleszany (m. 742), Bojanów (m. 1062), Radomyśl nad Sanem (m. 1148), Harasiuki (m. 1540).

Pełna lista Rankingowa:
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. I (1-499)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. II (500-999)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. III (1000-1559)

podpora dnia November 24 2017 14:08:05 · Drukuj
Odbiór końcowy oczyszczalni ścieków
W dniu 21 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie obejmowało trzy zadania:
Zadanie 1.
Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie.
W ramach zadania wybudowano nowe obiekty tj. zbiornik osadu; budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną; studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych; mur oporowy; schody skarpowe. Obiekty zmodernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym tj. pompownia ścieków surowych; studnia kraty koszowej; budynek techniczno-socjalny; elewacja zbiornika BIOPAK. Obiekty zmodernizowane w zakresie technologicznym tj. reaktory biologiczne; budynek sita. Utwardzono plac i drogi dojazdowe.

podpora dnia November 22 2017 21:36:33 · Czytaj wicej · 202 Czyta · Drukuj
Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacj
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 21 listopada 2017 r.
podpora dnia November 21 2017 14:41:44 · Czytaj wicej · 110 Czyta · Drukuj
Podpisanie umowy – Aktywna tablica
dzialalnoscStowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin podpisało umowę o udzielenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Środki budżetowe pochodzące od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 28 000,00 zł., będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach-Sokalach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach.
Termin realizacji projektu - od 18 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
jkubasiewicz dnia November 09 2017 11:18:23 · Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji
O g ł o s z e n i e
w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Jarocin przedkłada do konsultacji p r o j e k t „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” – zwany dalej „Programem”.
podpora dnia November 03 2017 15:46:29 · Czytaj wicej · 125 Czyta · Drukuj
INFORMACJA - usuwanie azbestu
INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2018 należy do dnia 15.01.2018 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.
Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3. (wniosek)
jkubasiewicz dnia November 03 2017 12:41:09 · Drukuj
Obchody - 11 Listopad 2017
podpora dnia November 02 2017 19:33:25 · Drukuj
Złote Gody w Jarocinie 2017
28 października 2017 r. GOKST i R w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampką szampana, otrzymali upominki, listy gratulacyjne, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Cześć artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz zespołu „Jargocianie” działających przy GOKSTiR w Jarocinie swoim występem umiliła uroczystość jubilatom oraz towarzyszącym im rodzinom i przyjaciołom.

Odznaczonych zostało 9 par:
Monika i Piotr Bielakowie z Domostawy
Helena i Józef Krukowie z Jarocina
Janina i Antoni Madurscy z Katów
Władysława i Wojciech Pchełkowie z Mostek
Władysława i Jan Pikułowie z Majdanu Golczańskiego
Maria i Julian Serafinowie z Jarocina
Helena i Stanisław Serafinowie z Jarocina
Janina i Bronisław Słomiany ze Zdziar
Maria i Kazimierz Walowie z Domostawy GALERIA

podpora dnia November 02 2017 13:53:07 · Czytaj wicej · 158 Czyta · Drukuj
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
podpora dnia October 23 2017 12:21:17 · Drukuj
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JAROCIN

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:


1. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w miejscowości Jarocin dla działek położonych w rejonie rzeki Gilówka;
2. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.37.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Majdan Jarociński);
3. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.38.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą nr XV.97.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 maja 2016 r., dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (części Knieja i Biedaczów);
4. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.39.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański (część Załomy Majdańskie);
5. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.40.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory);
6. projekt mpzp wynikający z Uchwały Nr VI.41.2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Szyperki.

podpora dnia October 09 2017 09:16:11 · Czytaj wicej · 152 Czyta · Drukuj
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowita wartość zadania: 18 574,39 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 9 287,19 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 6 501,04 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 2 786,16 zł

Zadaniem zostało objętych osiemnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 43,785 ton materiałów azbestowych.

podpora dnia October 05 2017 09:44:23 · Drukuj
Strona 3 z 56 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?