Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Wybory 2018
21 października 2018 r. odbyły się wybory do rad wszystkich szczebli samorządu oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczegółowe wyniki znajdziemy pod adresem https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181202#general_stat W Gminie Jarocin Wójtem został Zbigniew Walczak, który pełni tą funkcję od 1998 r. Poniżej wyniki wyborów w zestawieniu tabelarycznym:
podpora dnia October 25 2018 07:46:41 · Drukuj
OPS Jarocin poszukuje kandydatów
Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Nisku III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kurator sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Na żądanie kuratora Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie ( okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie
Katarzyna Pawłowska

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w terminie do 30.10.2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie lub pisemnie na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
37-405 Jarocin
lub pocztą elektroniczną na adres:
opsjarocin@wp.pl
podpora dnia October 25 2018 07:34:03 · Drukuj
Podziękowanie Wójt

Szanowni Państwo

Składam serdeczne podziękowanie za to, że obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem, popierając moją osobę w wyborach samorządowych. Dzięki Waszemu poparciu zostałem wybrany wójtem gminy Jarocin na kolejną, szóstą już kadencję. Dziękuję także za oddane głosy na kandydatów na radnych z mojego komitetu wyborczego. Obiecuję nie zawieść okazanego mi zaufania i pracować dla dobra gminy Jarocin z troską o pomyślność jej wszystkich mieszkańców.

Zbigniew Walczak

podpora dnia October 24 2018 14:02:21 · Drukuj
Uroczystości w Grabie.
W sobotę, 13 października w Grabie zgromadziły się rzesze ludzi by uczestniczyć w uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika poświęconego ofiarom pacyfikacji tej miejscowości, która miała miejsce 28 grudnia 1943 roku. Odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza Św. w intencji pomordowanych odprawiana w kościele parafialnym w Jarocinie przez proboszcza ks. Tadeusza Kuźniara. Pomnik odsłonił wójt Jarocina pan Zbigniew Walczak wraz Justyną Kubasiewicz - przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin oraz panem Tadeuszem Mikołajczykiem – reprezentującym mieszkańców Graby. Poświęcenia miejsca upamiętnienia dokonał ks. Tadeusz Kuźniar.
podpora dnia October 21 2018 07:35:18 · Czytaj wicej · 196 Czyta · Drukuj
Gmina Jarocin zakwalifikowała się...
OGŁOSZENIE!!!
W związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy Jarocin do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na odnawialne źródła energii dla osób fizycznych zwracamy się z prośbą do mieszkańców biorących udział w projekcie o potwierdzenie swojego udziału.
Ponadto informujemy że, istnieje możliwość dopisania osób nie ujętych w projekcie na poniższe źródła energii odnawialnej:
kolektory słoneczne,
panele fotowoltaiczne,
powietrzne pompy ciepła(CWU)
kotły na biomasę.
Swój udział lub chęć dopisania do listy należy potwierdzić osobiście lub telefoniczne w Urzędzie Gminy w Jarocinie w terminie do 30.11.2018 r. tel. (15) 871 31 41 w.28
O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
podpora dnia October 16 2018 15:30:49 · Drukuj
Zapytanie Ofertowe - ASYSTENT RODZINY
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3. Oświadczenie –załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

4. Oświadczenie asystenta - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

5. Klauzula - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

podpora dnia October 12 2018 13:19:16 · Drukuj
Materiały Szkoleniowe Obwodowe Komisje Wyborcze
1. Materiały Szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

2. Materiały Szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

W związku z wątpliwościami dot. udostępnienia prezentacji wyjaśniam, że otrzymane przez Państwa prezentacje dotyczące szkoleń obwodowych komisji wyborczych, mogą być przekazywane członkom tych komisji. Proszę jednocześnie przekazać osobom otrzymującym prezentacje, że prawa autorskie do nich należą do Krajowego Biura Wyborczego i dalsze wykorzystanie materiałów do celów innych niż szkolenie się (samokształcenie) członków komisji – wymaga zgody autora materiałów.

podpora dnia October 11 2018 15:36:49 · Drukuj
Program CZYSTE POWIETRZE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:
– gazem,
– olejem opałowym,
– energią elektryczną (w tym pompy ciepła),
– biomasą,
– węglem.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.
Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:
– docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
– montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (gazowe, elektryczne),
– montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do 30 czerwca 2027 r. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Rzeszowie tel. 17 853 63 61 wew. 222 lub 333.
agatapalka dnia October 09 2018 08:54:35 · 0 Komentarzy · 147 Czyta · Drukuj
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku (eksploatacji ) rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6,213 km, wraz z 37 podłączeniami kanalizacji sanitarnej dla 185 odbiorców w Majdanie Golczańskim. Wybudowano ją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączeń kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin w miejscowości Majdan Golczański i obejmowało:
podpora dnia October 05 2018 08:45:51 · Czytaj wicej · 147 Czyta · Drukuj
Odsłonięcie pomnika w Grabie
podpora dnia October 03 2018 22:21:16 · Drukuj
Dni Fotografii Przyrodniczej - 2018
„Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej” 2018

Kolejne „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej” już za nami. W dniach 14 – 16 września, przy współpracy ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody, Okręg Roztoczańsko Podkarpacki i Stalowowolskim Stowarzyszeniem fotograficznym „Animus” zorganizowaliśmy po raz piąty trzydniowe spotkanie amatorów fotografii. Jak co roku imprezę tą rozpoczęło uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „LATAJĄCE CUDA NATURY”. W tegorocznej, VI edycji konkursu laureatami zostali:
1 miejsce – Wojciech Nawrocki za pracę: „Oko w oko z perkozem rdzawoszyim”,
2 miejsce – Adrian Ślązok za pracę: „Przed snem”
3 miejsce – Adam Kot za pracę: „O jednego samca za dużo”. Nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc wręczał Starosta Niżański Robert Bednarz, który objął patronatem i ufundował nagrody w konkursie. Goście zgromadzeni w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie mieli przyjemność wysłuchać prelekcji i obejrzeć wystawę fotografii „Ptaki – wystawa zbiorowa” przygotowaną przez fotografów związanych z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym. Na koniec tego dnia zaprosiliśmy do oglądania prezentowanych wystaw i uczestnictwa w bankiet fotografów. Plener fotograficzny „DNA Lasu” rozpoczął się bardzo wcześnie, już o 4 rano grupa fotografów wybrała się na świt w „Czarnym Lesie”, jest to jedno z leśnictw znajdujących się na terenie powiatu niżańskiego. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tym porannym wypadzie byli bardzo zadowoleni. Emocje związane z obserwowaniem, nasłuchiwaniem i fotografowaniem rykowiska, wywarły na fotografach niemałe wrażenie. Po porannym wypadzie przyszedł czas na wyprawę na teren gminy Jarocin.

podpora dnia September 24 2018 13:15:00 · Czytaj wicej · 132 Czyta · Drukuj
Strona 3 z 63 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?