Strona G³ówna - Galeria
O Gminie
Aktualno¶ci
Zaproszenie
Herb
Po³o¿enie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory rodowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
D±¿enia
Samorz±d
Gospodarka
So³ectwa
Warto zobaczyæ

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urz±d Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spó³dzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedzia³ek, ¦roda, Czwartek, Pi±tek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Ferie zimowe 2017
podpora dnia January 12 2017 13:42:56 · Drukuj
Spotkania Noworoczne - Katy 2017
podpora dnia January 12 2017 13:40:15 · Drukuj
PINGWINY Z PA?STWA JAROCIN
W dniu 31 grudnia 2016 r. Klub Morsów „PINGWINY Z PA?STWA JAROCIN” wraz z zaproszonymi go??mi po?egna? ko?cz?cy si? rok nad jaroci?skim zalewem. Dwunastoosobowy Klub Morsów, który zawi?za? si? we wrze?niu ubieg?ego roku, od pocz?tku sezonu uatrakcyjnia? nam niedzielne popo?udnia pod has?em „Morsowanie to samo zdrowie …”. Mamy nadziej?, ?e cz?onkowie klubu b?d? kontynuowa? t? tradycj? równie? w bie??cym roku a grono mi?o?ników zimnych k?pieli z dnia na dzie? b?dzie si? powi?ksza?.
podpora dnia January 09 2017 13:43:19 · Drukuj
Nabór wniosków na realizacj? zada? GPPiRPA
Nabór wniosków na realizacj? zada? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii w 2017 r.

Na podstawie Zarz?dzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyj?cia regulaminu przyznawania i rozliczania ?rodków finansowych przeznaczonych na realizacj? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia?ania Narkomanii, zmienionego Zarz?dzeniem Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do sk?adania wniosków o dofinansowanie ze ?rodków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych przyj?tego na 2016 r. uchwa?? Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. Nr XX.145.2016, oraz Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii przyj?tego uchwa?? Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2016 r. Nr. XX.146.2016, realizacji dzia?a? profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2017 r. Wybrane zadania planowane i zwi?zane ?ci?le z zadaniami zawartymi w przyj?tych do realizacji programach (tre?? programów przyj?tych przez Rad? Gminy w Jarocinie do pobrania), nale?y sk?ada? na za??czonym formularzu wniosku. Prosi si? o komputerowe wype?nienie formularza wniosku. Formularz wniosku do pobrania.

Ka?dy pomys? na realizacj? dzia?a? profilaktycznych winien by? rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza si? z?o?enie kilku wniosków od ka?dego zainteresowanego). Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest z?o?enie do dnia 6 luty 2017 r. do godz. 15.00 wype?nionego formularza wniosku w wersji papierowej w siedzibie Urz?du Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane b?d? tylko te wnioski, które zostan? z?o?one w podanym terminie.

Zbigniew Walczak
Wójt Gminy Jarocin
podpora dnia January 04 2017 13:02:40 · Czytaj wicej · 61 Czyta · Drukuj
Ptasia grypa - Komunikat
W zwi?zku z wyst?pieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wysoce zjadliwej grypy ptaków wywo?ywanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporz?dzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarz?dzenia ?rodków zwi?zanych z wyst?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, wprowadza od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie ca?ego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowi?zuj?ce.

W szczególno?ci nale?y zwróci? uwag? na zakaz wynikaj?cy z § l pkt. 1 lit. a) tj. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udzia?em ?ywych kur kaczek, g?si indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, go??bi ba?antów i kuropatw oraz nakaz z § 1 pkt. 2 lit.
a) tj. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególno?ci zamkni?tych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemo?liwiaj?cy kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczaj?cy ich kontakt z dzikimi ptakami.

Plik do pobrania:
Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podpora dnia January 04 2017 09:09:34 · Drukuj
Jase³ka - 2016
Ostatnia niedziela Adwentu, czyli 18 grudnia bie¿±cego roku, by³a w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddzia³em Przedszkolnym w Golcach dniem szczególnym. Ju¿ przed godzin± 13 szkolny korytarz zacz±³ siê zape³niaæ go¶æmi. Mieszkañcy Golc licznie zgromadzili siê, by wspólnie obejrzeæ przedstawienie Jase³kowe. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ nas równie¿ Pan Bogus³aw Pieróg – radny i so³tys Golc.
Uroczysto¶æ ta rozpoczê³a siê od nastrojowej kolêdy Cicha noc, któr± us³yszeli¶my tak¿e w wersji anglojêzycznej. Historiê narodzenia Jezusa przedstawili uczniowie naszej szko³y, a przygotowa³ ich ksi±dz Miros³aw Nakonieczny. Obowi±zkowo by³a ¦wiêta Rodzina, Trzej Królowie, anio³owie, pasterze, a nawet gospodarze betlejemskich domostw. Miêdzy poszczególnymi scenkami inscenizacji uczniowie ¶piewali kolêdy. Oczywi¶cie nie zabrak³o naszych ma³ych przedszkolaków. Za¶piewali oni pastora³kê zapraszaj±c w ten sposób Ma³ego Jezuska do swoich domów. Na koniec g³os zabra³ ksi±dz katecheta i pani dyrektor Joanna Kuziora, którzy z³o¿yli bo¿onarodzeniowe ¿yczenia wszystkim zgromadzonym.
Z pewno¶ci± nale¿y wspomnieæ tak¿e o fantastycznej scenografii i kostiumach. Betlejemsk± szopkê wykona³ pan Jan Bieñko jako dar serca. Obok swoje miejsce mia³a wspania³a choinka ¶licznie przystrojona ¶wiate³kami, bombkami i ³añcuchami, a ca³o¶æ zwieñcza³ ogromny napis Maleñka Mi³o¶æ w ¿³obie ¶pi i ¶wiec±ce woko³o gwiazdki.
Z pewno¶ci± Jase³ka przygotowa³y wszystkich na nadchodz±cy czas Bo¿ego Narodzenia, a wspólne kolêdowanie wprawi³o w niepowtarzalny, ¶wi±teczny nastrój. Bo¿e Narodzenie, to najpiêkniejsze ¦wiêta spo¶ród wszystkich ¶wi±t, pe³ne dobrych uczuæ, pachn±ce piernikiem i choink± oraz rozbrzmiewaj±ce kolêd±.
podpora dnia December 27 2016 10:47:15 · Czytaj wicej · 87 Czyta · Drukuj
¯yczenia Bo¿onarodzeniowe -2016
podpora dnia December 22 2016 11:18:58 · Drukuj
Budowa drogi Mostki-Bukowa – Mostki-Sokale
Budowa wraz z przebudow± drogi gminnej Mostki Bukowa – Mostki Sokale

W listopadzie 2016 r. dokonano odbioru koñcowego i przekazania do eksploatacji przedsiêwziêcia pod nazw±: „Budowa wraz z przebudow± drogi gminnej Mostki Bukowa – Mostki Sokale” wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddzia³ania „Wsparcie inwestycji zwi±zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow± wszystkich rodzajów ma³ej infrastruktury, w tym inwestycji w energiê odnawialn± i w oszczêdzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przedsiêwziêcie polega³o na budowie drogi gminnej o d³ugo¶ci 2382 mb i obejmowa³o:
1.Roboty przygotowawcze.
2. Roboty ziemne.
3. Odwodnienie korpusu drogowego.
4. Podbudowy.
5. Nawierzchnie.
6. Roboty wykoñczeniowe.
oraz przebudowie drogi gminnej na d³ugo¶ci 404mb i obejmowa³o:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Podbudowy z kruszywa i t³ucznia kamiennego.
3. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych.
4. Pobocza gruntowe: ¶cinanie, uzupe³nianie i ich naprawa.
5. Oznakowanie pionowe.

Wykonawc± w/w zadania by³o: Przedsiêbiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Rudnej Ma³ej
Ca³kowita warto¶æ zadania wynios³a: 997 216,69 PLN w tym udzia³ ¶rodków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 634 528,00 PLN
• Gmina Jarocin 332 688,69 PLN (w tym 30 000,00 PLN Nadle¶nictwo Rozwadów)

Zrealizowane przedsiêwziêcie poprawi infrastrukturê drogow±, która przyczyni siê do rozwoju miejscowo¶ci oraz lepszych warunków ¿ycia mieszkañców.

podpora dnia December 21 2016 07:49:02 · Czytaj wicej · 109 Czyta · Drukuj
Informacje o zanieczyszczeniu powietrza py³em.
Zachêcamy do zapoznania siê z Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza py³em zawieszonym w Polsce (PDF).
podpora dnia December 15 2016 11:08:55 · Drukuj
Spotkania Wigilijne w Majdanie - 2016
podpora dnia December 08 2016 20:45:49 · Drukuj
Pani Anielo 200 lat !!!
Pani Aniela So³tyska z Katów w gminie Jarocin w czwartek 1 grudnia 2016 r. ¶wiêtowa³a 106 urodziny. Z tej, tak wyj±tkowej okazji jubilatkê odwiedzili wójt gminy Zbigniew Walczak, kierownik USC Alicja Habuda-Cichoñ, przewodnicz±cy Rady Gminy w Jarocinie Bogus³aw Iskra oraz so³tys wsi Katy Genowefa Pieróg. Go¶cie oprócz bukietu kwiatów z³o¿yli jubilatce bukiet wspania³ych ¿yczeñ.

Jubilatka niezmiennie cieszy siê dobrym zdrowiem. Jej recepta na d³ugowieczno¶æ to zdrowe od¿ywianie i spokojny tryb ¿ycia. Wed³ug portalu internetowego „Najstarsi Polacy” Pani Aniela w województwie podkarpackim zajmuje trzecie miejsce. Starsze od niej s± dwie panie urodzone w 1909 roku.

podpora dnia December 06 2016 14:56:44 · Czytaj wicej · 177 Czyta · Drukuj
Strona 1 z 49 1 2 3 4 > >>
Pañstwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaci Pastwa Jarocin

- Historia
- Wadze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Dzia³alno¶æ

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycistwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jedziecki Pastwa Jarocin

- Aktualnoci
- Wadze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Pañstwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?